OKAN-O

V této hře je původní nigerijský motiv poněkud upraven, ale to  to hlavní, dechové cvičení, zůstává nezměněno.

Rozdělte oddíl na dvě až čtyři stej­né početné skupiny (nejlépe když hrají družiny jako samostatné celky) a všichni společně se sesedněte na louce do těsného kruhu, čelem dovnitř. Zachovávejte přitom stří­davě pořadí - jeden hráč z družiny A, jeden z družiny B, jeden z dru­žiny C, jeden z družiny D, druhý z družiny A, druhý B, C, D, třetí z A, B, C, D atd.

Hru otevře kterýkoli hráč. Zhlubo­ka se nadýchne, vstane a začne obcházet nebo obíhat za zády os­tatních kruh proti směru hodino­vých ručiček. Od okamžiku, kdy se zvedne, až do chvíle, kdy opět used­ne na své místo, musí nepřetržitě nahlas opakovat nigerijské slovo "okan-o" (česky to znamená jedna mušlička). A nesmí se znovu vůbec nadechnout! Jestliže obejde kruh jen jednou, získává své družině je­den bod. Vystačí-li s dechem tak dlouho, že obejde tři kola, dostane tři body. Ale běda, když mu dojde dech dřív, než si znovu sedne na své místo! I slabý nádech nebo vý­razná přestávka v odříkávání slo­va "okan-o" (delší než pět sekund) znamená, že nedostane ani jediný bod, i kdyby oběhl kruh třeba de­setkrát!

Až první hráč dokončí obchůzku, zvedne se soused po jeho levici. Družiny si počítají získané body. Až se všichni vystřídají v obcháze­ní kruhu, vítězný tým zakřičí na znamení radosti třikrát: Okan-o! Okan-o! Okan-o!

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění