Pašeráci dopisů

Tuto hru můžete hrát na výpravě, kde je alespoň dvanáct hráčů. Ale čím víc jich bude, tím lépe. Hráči se rozdělí na tři skupiny: jedna jsou Siouxové, druhá Apači, třetí běloši. Siouxové a Apači mají asi po 35% všech hráčů, běloši přibližně 30%.

Hrajeme na přesně vymezeném pruhu terénu, pokud možno za­rostlém křovinami, nízkým lesem, všelijak zviněném. Za jedním z o­bou konců pruhu, v němž se má hrát, zaujme stanoviště skupina Apačů, na protilehlé straně - rov­něž za hranicemi pruhu - Siouxové. Běloši jsou umístění - rozptýlení kdesi ve "vnitrozemí", to je v pruhu označeném hranicemi. Zpravidla to bývá lesík, obě indiánské skupi­ny jsou tedy na jeho protilehlých okrajích. Každá ze tří skupin si zvolí svého náčelníka.

Vedoucí, který nepatří k žádné sku­pině a řídí jen hru, vydá náčelní­kovi Apačů dopis, psaný na žlutém papíru, ale rozstříhaný na mnoho nepravidelných dílků. V dopisu je delší libovolná zpráva, velmi zají­mavá, určená Siouxům na druhé straně lesa. Apači sami její obsah ve hře nepotřebují znát. Podobný dopis, ale na červeném papíru a rovněž rozstříhaný na stejný počet dílků jako žlutý, odevzdá Siouxům. Je určen Apačům. Ústřižků má být aspoň tolik, abych jich na každého Indiána připadlo nejméně 5 až 6. V přesně stanovenou a předem o­hlášenou minutu pak začíná hra: náčelník každé z obou indiánských skupin vydá každému svému hráči po jednom ústřižku, aby jej dopra­vili přes území bělochů na druhý konec prostoru do ležení protějšího indiánského kmene. Pravím přes území bělochů! Není tedy přípust­no jít k protější skupině oklikou, kolem bělošského území.

Běloši se snaží zajmout co nejvíc těchti indiánských pašeráků dopisových ústřižků. Děje se to pouhým dotykem nebo zásahem papírového míčku. Pokud je herní území poměrně malé a bělochů hodně, hrajte jen na dotyk, střelivo nepouží­vejte. Jakmile se běloch dotkne Indiána, musí mu Indián bez zdrá­hání vydat svůj ústřižek a vrátit se do svého ležení pro nový, protože, jak již bylo řečeno, více než jeden s sebou nesmí mít. Aby se za pro­puštěným Indiánem zbytečně ne­honili další běloši, kteří nevědí, že už ústřižek nemá, jde zpět s ruka­ma nad hlavou. Právě tak s ruka­ma nad hlavou se přes území bělo­chů vrací zpět ten šťastný Indián, kterému se poštěstilo svůj ústřižek donést do protějšího indiánského ležení. A jakmile si ve svém ležení vezme k přepravě další ústřižek, běží s ním a plíží se a kličkuje bělošským územím znovu, nezahá­lí ani minutu.

Běloši odevzdávají ukořistěné ú­střižky obou barev svému náčelní­kovi, šťastně přenesené ústřižky shromažďují náčelníci Indiánů v obou leženích za bělošským úze­mím. Všichni tři náčelníci (Apačů, Siouxů i bělochů) se snaží skládat ústřižky k sobě, aby mohli zprávu z nich co nejdříve vyluštit. Vítězí ta skupina, která jako první ohlásí vůdci smysl zprávy (i přes nějaký scházející ústřižek). Bělochům stačí k vítězství, když porozumějí aspoň jednomu z obou dopisů.

Když je třeba ukončit hru předčas­ně (pro déšť nebo nedostatek času), či chybí-li všem třem skupinám tak značné množství ústřižků, že ani jedna není schopna pórozumět smyslu dopisu, spočítají se každé ze tří skupin její ústřižky (u bělo­chů ukořistěné, u Indiánů přene­sené do druhého ležení) a pořadí se určí podle toho. Čím více ústřižků skupina má, tím lepší ze tří dosa­žitelných míst obsazuje. (Indiá­nům se ovšem počítají jen ty ústřiž­ky, které přenesli, nikoliv ty, které jim zůstaly v ležení, pro nedosta­tek času nepřenesené přes území bělochů.)

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění