Probijte se!

Postavte proti sobě dvě stejně po­četné družiny nebo rozdělte oddíl na dvě stejně silná družstva. Vy­značte na louce tři metry široký pás a rozdělte ho na řadu dílů, širokých střídavě tři a dva metry. Větší pole obsadí obránci, užší díly zůstanou prázdné, je to neutrální území.

První družstvo převezme na začát­ku roli obránců a postaví do každé­ho většího pole jednoho bojovníka. Protože při hře hraje tělesná zdat­nost jednotlivců významnou roli, má právo druhé družstvo - útočící - ústy svého kapitána po vzájemné poradě soupeřům určit, kdo z nich bude bránit první, kdo druhé a kdo všechna další pole. Na první pošle toho z protivníků, kterého považu­je za nejslabšího. Proč, to hned po­chopíte.

Když jsou všechna pole obsazena obránci, vyrazí bojovník z druhého družstva z čáry, vzdálené tři metry od prvního pole. Má postupně pro­niknout všemi střeženými čtverci nebo se aspoň dostat co nejdál. O­bránci se snaží útočníka zadržet a vynést nebo vytlačit ho za postran­ní čáru. V okamžiku, kdy je útočník za postranní hraniční čárou oběma nohama a nedotýká se pole žádnou částí těla, jeho úkol končí. Jestliže se však dřív dotkne rukou nebo nohou země v prázdném neutrál­ním pásu za prvním polem, musí ho obránce pustit a dovolit mu, aby tam postoupil. Útočník tím získá­vá pro své družstvo jeden bod. V neutrálním pásmu se smí zdržet nanejvýš deset sekund, pak musí zaútočit na druhé střežené pole. Tam se boj opakuje tak, jak jsme si ho už popsali - obránce se snaží útočníka dostat za jednu nebo dru­hou boční linii a tímto ho zneškod­nit. Útočník usiluje o to, aby se dotkl země v druhém neutrálním pásmu, a pokud se mu to podaří, získává další bod.

Když je útočník některým obrán­cem vytlačen za postranní čáru ne­bo pronikne všemi hlídanými poli, zaznamená rozhodčí jeho družstvu počet vybojovaných bodů. A nastu­puje další člen druhého družstva k útoku na první pole. Body, které získá, se připočtou k bodům první­ho bojovníka.

Až se všichni útočníci vystřídají, vymění si družstva úlohy. První útočí, druhé brání.

Máte v oddíle víc stejně početných družin? Uspořádejte na táboře tur­naj, při kterém se každá družina utká postupně se všemi ostatními. Výsledky zaznamenávejte číselně podle získaných bodů - například Kamzíci : Jeleni 21:18. Na konci turnaje sečtěte družinám body ze všech zápasů a sestavte konečné pořadí tak, jako kdybyste vypočí­távali z brankového poměru, ktéré fotbalové mužstvo se lépe umístilo v tabulce. První číslo, počet bodů vybojovaných v útoku, dělte dru­hým číslem, počtem bodů, které získali soupeři. Družina, které vy­jde nejvyšší podíl, obsadí v turna­jové tabulce první místo, družina s nejnižším výsledným číslem je poslední.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění