Přes stodolu

Na obou stranách osamělé stodoly nebo seníku vyznačte čtverec, je­hož velikost je určena délkou zdi. V každém čtverci se rozestaví jed­na polovina hráčů. Los určí, která strana dostane na začátku hry mí­ček. Ta potom musí míček do třiceti sekund přehodit přes střechu sto­doly tak, aby dopadl na opačné straně do čtvercového území sou­peřů. Protivníci ovšem nevědí, od­kud míček vyletí - a napjaté očeká­vání, až se objeví někde nad hřebenem střechy, dodává hře mi­mořádné kouzlo.

"Pozor, letí! Chytejte!" ozývá se varovné volání a do místa předpokládaného dopadu se žene několik hráčů. Když se jim podaří míček chytit dřív, než dopadne na zem, je všechno zachráněno. Jestliže se však míček dotkne země ve čtver­covém území, které hlídají, získá­vají soupeři - házející strana - bod. Ti také za stodolou napjatě čekají, zda budou protivníci sborově volat: "Nic!" nebo "Bod!"

 

Jestliže míček dopadne mimo vy­značený čtverec, ať už proto, že házející hráč měl špatnou mušku, nebo proto, že některý z obránců letící míček vyrazil za hraniční linii, vyjde družstvo, které házelo, naprázdno.

Kdo míček chytí nebo zvedne ze země, musí ho přehodit do třiceti vteřin přes stodolu zpátky na úze­mí soupeřů.

Vítězí strana, která po dvaceti mi­nutách bude mít víc bodů. V oddílu, kde vládne skutečný skautský duch, není třeba rozhodčích - jinak by museli být dva, každý na jedné straně stodoly.

Obměna: Jestliže se hráčům poda­ří chytit letící míček přímo ze vzdu­chu, dřív než se poprvé dotkne ze­mě, mají právo provést tuto akci: Ten, kdo míček drží, se s ním opa- • trně plíží kolem rohu k území pro­tivníků a snaží se tam někoho míč­kem trefit. Do jejich čtverce však nesmí vstoupit. Družstvo, které právě hodilo míček přes střechu, napjatě čeká, zda se za jedním nebo druhým rohem stodoly nevynoří soupeř s míčkem v ruce. Zvolání "nic" totiž neříká, zda míček spadl mimo čtverec, nebo ho někdo v letu chytil.

Hod po protivnících je jakousi pré­mií za dobré chytání. Když hráč někoho zasáhne, získá tím své straně mimořádný bod. Potom se s míčkem vrátí na svou stranu sto­doly a přehodí ho přes střechu.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění