Zaujmi postavení!

Hry se mohou zúčastnit dva hráči. Potřebují k ní osm figurek dvou barev, např. čtyři červené a čtyři modré.

Cílem každého hráče je zaujmout na hracím plánu se svými figurkami takové postavení, aby tvořily:

a) vodorovnou čáru (to je možné ve čtyřech případech - ABCD, EFGH, MNOP, RSTU)

b) svislou čáru (toho lze dosáhnout také čtyřikrát - AEMR, BNFS, CGOT, DHPU)

c) oblouk (BIKP, EJLT, CIJM, HKLS)

d) čtverec (ten můžeme utvořit dokonce v jedenácti případech - jeden velký čtverec ADUR, devět čtverců střední velikosti ABFE, EFNM, MNSR, BCGF, FGON, NOTS, CGHD, GHPO, OPTU a jeden malý čtverec JIKL).

Průběh hry: Na začátku vrhají hráči kostkou. Komu padne větší číslo, začíná. Postaví figurku na kterýkoliv kroužek. Totéž učiní i druhý hráč. Tak staví oba postupně figurky na hrací plán, až rozestaví všech osm. Pak hra začíná. Hráči táhnout po řadě kterýmkoliv směrem, avšak jenom po přímkách, nebo jenom po křivkách vždy na nejbližší volný kroužek. Je-li však obsazen např. modrou figurkou, a červený, který je na tahu, hodlá tím směrem táhnout, může modrou figurku přeskočit a postavit si svou červenou na volný kroužek za ní. Figurku, kterou jsme přeskočili, ze hry nevyřazujeme.

Jak při rozestavování figurek, tak i při hře, musíme neustále sledovat protivníkovu sestavu figurek a zabraňovat mu ve stanoveném rozestavení čtyřech figurek, t.j. "v zaujetí postavení".

Náročnost přípravy
Počasí